REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://camola.pl/ Sprzedającym jest firma: Camola Hand Manufacture, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 6572650104, REGON: 362739489 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: + 48 789 323 263 (połączenie płatne zgodnie z normalnymi stawkami operatora osoby wykonującej połączenie) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@camola.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: https://camola.pl/kontakt.

§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).
 • Sklep Internetowy https://camola.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://camola.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://camola.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie produktu.
 • Jedna transakcja handlowa może dotyczyć kilku produktów
 • Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu itp.

 

§ 3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena jest sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.
 • Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach 15.00 – 21.00 w dni powszednie.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 • Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienie oraz prawidłowość wypełnionego formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. W przypadku gdy Kupujący wie, spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  Kupujący może zażądać wystawienia faktury w formie tradycyjnej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Kupującego będą użyte na potrzeby wysyłki towaru do Kupującego oraz obsługi ewentualnych reklamacji towaru. W przypadku braku osobnych umów dane osobowe Kupującego zostaną usunięte w terminie 3 lat od daty zakupu towaru.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą  i składa się z:
  • czasu potrzebnego na przygotowanie towaru ( przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie kuriera ), który wynosi:
   – dla towarów dostępnych na magazynie – do 5 dni roboczych
   – dla towarów na zamówienie – ustalany jest indywidualnie
  • czas w którym kurier dostarczy przesyłkę – (od 24 do 48 godzin)
 • W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powołaniem się na działanie pod wpływem błędu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.
 • Sprzedawane towary do transportu są pakowane w karton. W przypadku indywidualnego zamówienia na życzenie Klienta istnieje możliwość pakowania niestandardowego, przy czym ryzyko takiego zapakowania ponosi Klient.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 • Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przedsiębiorstwach przewozowych, z którymi współpracuje, kosztach nadania paczki, regulaminie świadczenia przez te
  przedsiębiorstwa usług oraz o szacowanym terminie doręczenia przesyłki.
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 • a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy,
 • b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, min: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej).
 • W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową.

 

§ 5 Płatności

 • Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep dokonania zakupu.
  • kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym „PayU”
  • Kupujący wybiera jedną z powyższych opcji przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie o czym kupujący jest informowany przed dokonaniem zakupu.

 

§ 6 Odbiór towaru

 • Dostawy są realizowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Niniejsze postanowienie Regulaminu, jest związane z Regulaminem przewozu zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem https://camola.pl/regulamin który to Regulamin przewozu wiąże Sprzedającego.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 • Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie formularza odstąpienia. Prawo to przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Wskazane w niniejszym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów.
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach umów dotyczących:
  • produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta (zamówienia indywidualne) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Przez takie świadczenia, Sprzedający i Klient rozumieją także wykonane dla Klienta, według jego zlecenia produkty (produkty specjalnie przygotowane na życzenie Klienta). 
  • Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 • Do przesyłki zwrotnej, o ile nie zrobiono tego wcześniej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. w formie formularza jak niżej) oraz numer konta, na jaki Sklep Internetowy ma zwrócić pieniądze.
 • Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za dokonany zakup niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym dotrze do niego skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży można wysłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://camola.pl/kontakt.

 

§ 8 Zasady konserwacji dywanów

 • Dywany należy regularnie odkurzać z użyciem ssawki usuwając nierozpuszczalne substancje typu piasek.
 • Do odkurzania nie należy używać szczotek ani turboszczotek.
 • Co 3-4 miesiące dywan należy odwracać o 180 stopni by uniknąć intensywnego użytkowania z każdej strony oraz zmian w kolorze na skutek nasłonecznienia.
 • W przypadku zalania dywanu należy natychmiast osuszyć dywan ręcznikiem celulozowym metodą tamponowania. Osuszanie zawsze wykonujemy od brzegów mokrego obszaru ku środkowi.
 • Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia dywanu.
 • W celu utrzymania długotrwałego dobrego wyglądu dywanu zaleca się wykonanie czyszczenia przez wyspecjalizowaną firmę. Porad odnośnie właściwej pielęgnacji oraz właściwego czyszczenia dywanu można uzyskać kontaktując się z firmą Klinika Dywanów z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jedności Narodowej 45B.

§ 9 Procedura reklamacji

 • Wszystkie produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,
 • Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.
 • Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Sklepu. 
 • Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany towaru na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na
  przesłanie produktu do producenta oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.
 • Na dywanie ręcznie tkanym w trakcie jego użytkowania mogą pojawić się pojedyncze włókna wystające ponad powierzchnię dywanu. Takich włókien nie wolno wyciągać, należy je delikatnie przyciąć nożyczkami. Wystawania pojedynczych włókien jest naturalną właściwością dywanów związaną z procesem przędzenia i sposobem tkania tego typu dywanów i nie jest wadą fabryczną dywanu. Powyższy proces nasila niewłaściwe użytkowanie dywanu.
 • Naturalną właściwością dywanów wełnianych jest „pylenie wełny”. Jest to naturalne zjawisko, występujące w dywanach wełnianych. Na początku stopień pylenia może być intensywny szczególnie w przypadku dywanów ręcznie tkanych. Pylenie dywanu nie jest podstawą do reklamacji dywanu chyba, że powoduje to powstawanie „łysych obszarów” na dywanie.
 • Ze względu na wykorzystanie do tkania dywanów tylko naturalnych surowców w trakcie użytkowania ze względu na różnice w wilgotności oraz temperatury powietrza dywany mogą ulec niewielkiemu skurczeniu i deformacji.
 • Pod wpływem światła, zwłaszcza słonecznego ciemne kolory na dywanach mogą blaknąć, a naturalne kolory żółknąć.
 • Charakterystyczną cechą dywanów ręcznie robionych są subtelne różnice  w ich wykonaniu oraz w wielkości. Tolerancja wielkości to +/- 5%

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie i jedynie w celu realizacji umowy.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Sposoby rozstrzygania takich sporów to np.
  mediacje – procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sądy Okręgowe.
  arbitraż – sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.
  komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.
  Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.

 

Wysyłka, dostępność i płatności.

 • Zasady wysyłki
  • Towar zakupiony w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem: https://camola.pl jest wysyłany za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich.
  • Towar może zostać wysłany za pomocą innej firmy pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
  • Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  • Kupujący oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów.
  • Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki towaru.
 • Koszty wysyłki.

Sklep internetowy pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości zgodnej z informacją na karcie produktu . Firma zastrzega możliwość aktualizacji opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep internetowy – w przypadku paczek gabarytowych (dużych objętościowo lub wagowo), w sytuacji gdy na życzenie klienta w wyniku ustalenia z klientem, towar zostanie wysłany większą liczbą przesyłek lub w różnych terminach co automatycznie, w sposób niezależny od Sprzedającego zwiększa cenę transportu.

Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na poniesienie wyższych kosztów przesyłki.

 • Termin dostawy

  Termin dostarczenia paczki przez firmę kurierską to 48h. Firma kurierska nie jest zobowiązana do wnoszenia towaru pod drzwi Kupującego.

 • Sposób pakowania

  Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy kurierze i w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół wymagany przez firmę kurierską do złożenia reklamacji.

 • Czas realizacji dostawy

  Czas realizacji dostawy składa się z przygotowania towaru (pakowanie) i odprawienie kuriera, które wynosi:

  • Dla towarów dostępnych w magazynie – do 5 dni roboczych,
  • Dla towarów na zamówienie – do 60 dni roboczych

 • Zmiany terminu realizacji dostawy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, będą się zawsze odbywały za porozumieniem z Kupującym, z możliwością odstąpienia przez Kupującego od umowy w przypadku zmiany tego terminu na jego niekorzyść.
  Realizacja dostawy następuje po zapłacie ceny i ewentualnej opłaty za dostawę zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Dostępność towarów

  Nasza firma dysponuje ograniczoną ilością towarów na stanie magazynowym, tak a więc produkty są dostępne „od ręki”, w przypadku niektórych produktów, zgodnie z informacją podaną na stronie produktu, czas realizacji zamówienia może być dłuższy. O dostępność towaru proszę pytać pod adresem mailowym: kamola@camola.pl bądź pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.

  Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.
  Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Kurier dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki z zastrzeżeniem zmiany terminu dostawy przez kuriera, w oparciu o regulamin świadczenia usług kurierskich, o którym mowa wyżej.
  W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki kurier zostawia awizo lub kontaktuje się z Kupującym celem umówienia się na ponowne dostarczenie paczki.